Tiếp theo Quy trình  thủ tục  hoàn thuế Giá trị Gia tăng, kế toán thực hành chúng ta cùng tìm hiểu sâu về kỹ năng xác định số thuế được hoàn theo quy định của pháp luật.

Tham khảo: Kê khai thuế qua mạng

(tiếp theo – phần 2)

Xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn của người nộp thuế

  1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

CQT căn cứ hồ và cơ sở dữ liệu hoàn thuế để KT, cụ thể:

Xem thêm:  Giải đáp kế toán

  1. a) Trường hợp không thuộc diện hoàn thuế , trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, CQT thông báo về việc không được hoàn thuế
  2. b) Nếu được hoàn thuế, CQT thực hiện đối chiếu số tiền thuế đề nghị hoàn với hồ sơ khai thuế. Để đảm bảo đã được khai thuế đúng; đủ điều kiện KT, hoàn thuế theo quy định
  3. c) Nếu chưa đủ TT để xác định thuộc diện được hoàn thuế,CQT gửi TB giải trình, bổ sung TT, TL chậm nhất không quá 3 ngày làm việc. Nếu hoàn thuế điện tử, TB gửi qua Cổng TTDT của TCT. Trong thời hạn 10  ngày làm việc kể từ ngày có TB, NNT có trách nhiệm gửi các giải trình  hoặc bổ sung TT-TL theo TB của CQT. Quá thời hạn nêu trên, CQT  chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Trường hợp thông tin LQ đến xác định số thuế được hoàn thuộc trách  nhiệm quản lý của CQQL đã có quy chế trao đổi thông tin và phối hợp  công tác với CQT thì không được yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ  sung thông tin, tài liệu.

Xem thêm:  Cách xác định mức nộp thuế

– Nếu đã giải trình, bổ sung TT-TL nhưng không chứng minh được số  thuế đã khai là đúng hoặc quá thời hạn yêu cầu của CQT nhưng  không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế theo quy định . Thủ trưởng  CQTchịu trách nhiệm phê duyệt thay đổi phân loại hồ sơ hoàn thuế  sang thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau; đồng thời gửi TB về  việc chuyển hồ sơ sang diện KT trước, hoàn thuế sau choNNT biết  trong thời hạn 6 ngày làm

  1. d) Khoảng thời gian kể từ ngày cơ quan thuế phát hành TB đề nghị giải trình, bổ sung đến ngày CQTnhận được văn bản giải trình, bổ sung không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế của CQT